ΥΠΕΡΓΕΙΑ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ Γ.Σ.Ο.

Περιγραφή: Χαλύβδινη πεζογέφυρα μήκους 25m
Περιοχή: Παραλιακός Λεμεσού
Χρήση: Υπέργεια διάβαση πεζών
Μάζα: 8 tn
Περίοδος εκτέλεσης: ΜΑΡ13 – ΜΑΙ13