Σχεδιασμος

Οι εποχές όπου ολόκληρες κατασκευές σχεδιάζονταν στο μυαλό του έμπειρου μάστορα έχουν ευτυχώς περάσει. Οι ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες τόσο στο χρόνο αποπεράτωσης όσο και στην ποιότητα ενός έργου, σε συνδιασμό με τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές προκλήσεις που απαιτούν πιο σύνθετες κατασκευές, έχουν εισάξει στο αντικείμενό μας για τα καλά τη χρήση των Η/Υ.

Μια σειρά από εξειδικευμένα λογισμικά ανάλυσης και μοντελλοποίησης μεταλλικών κατασκευών είναι σε θέση να ανταποκριθούν σήμερα σε κάθε σχεδιαστική πρόκληση. Η εταιρεία μας διαθέτει αυτή τη στιγμή δυο άδειες λειτουργείας του πλεόν αναγνωρισμένου και διαδεδομένου παγκοσμίως λογισμικού StruCad. Με τη χρήση του λογισμικού αυτού, διεκπεραιώνεται η τρισιδιάστατη σχεδίαση με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια κάθε κατασκευής και εκπόνηση όλων των απαιτούμενων κατασκευαστικών σχεδίων για την εκτέλεση του έργου. Ο αναλυτικός αυτός σχεδιασμός (steel detailing) περιλαμβάνει:

Γενικά σχέδια διάταξης

Παρουσιάζεται η γενική μορφή του φορέα σε ισομετρικές όψεις, αλλά και διαστασιολογημένες όψεις και κατόψεις. Παραθέτονται έτσι όλες οι απαραίτητες πληροφορίες αρχιτεκτονικής φύσεως (διαστάσεις, ανοίγματα, υψόμετρα κτλ). Παράλληλα, δίνονται λεπτομερείς τομές σε συνδέσεις, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η συνδεσμολογία της κατασκευής (κοχλιώσεις, συγκολλήσεις κτλ). Τα σχέδια αυτά μπορούν να υποβληθούν σε αρχιτέκτονες και μηχανικούς προς εξέταση σε συμβατικές μορφές (dxf, dwg, pdf).

Σχέδια εργαστηρίου (Shop drawings)

Το Α και το Ω της παραγωγικής διαδικασίας του εργοστασίου, μιας και τα σχέδια δίνουν για κάθε ένα από τα μέλη της κατασκευής ξεχωριστά, όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαμόρφωσή του. Τα σχέδια κοπής μελών (member shaft drawings) και τα σχέδια τεμαχίων και πλακών (fitting details) παρουσιάζουν κάθε λεπτομέρεια που αφορά τη κοπή (μήκος, γωνία κοπής) και διάτρηση (θέσεις και διάμετρος οπών) όλων των μελών και εξαρτημάτων σύνδεσης του μοντέλου. Τα μέλη και τα ειδικά τεμάχια συγκολλούνται με βάση τα σχέδια συναρμολόγησης (fabrication drawings) και προκύπτουν έτσι με ακρίβεια και αριθμημένα όλα τα δομικά μέλη της κατασκευής. Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται συναρμολόγηση δυο ή και περισσότερων μελών, όπως σκάλες, δικτυώματα κτλ, τα σχέδια συναρμολόγησης ομάδων μελών (multi-member αssemblies) δίνουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσής τους.

Λίστες υλικών (Material list)

Χρήσιμοι κατάλογοι που παραθέτουν αναλυτικά όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, από τα δομικά μέλη μέχρι και τις βίδες. Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τον κατασκευαστή για σκοπούς παραγγελίας υλικών και επιμέτρησης της κατασκευής (αριθμός μελών, συνολικό βάρος, επιφάνεια προς βαφή κτλ).

Εξαγωγή αρχείων DSTV

Μια πολύτιμη παράμετρος του αναλυτικού σχεδιασμού είναι και η παραγωγή των DSTV files. Πρόκειται ουσιαστικά για ψηφιοποίηση των σχεδίων εργαστηρίου σε μορφή αναγνωρίσιμη από τις εργαλειομηχανές CNC. Με αυτό τον τρόπο, η διαδικασία του σχεδιασμού συμβάλλει αποφασιστικά στην περεταίρω αυτοματοποίηση της παραγωγής.

Σχέδια Ανέγερσης (Erection Drawings)

Μια σειρά από προοπτικές όψεις παρουσιάζουν την κατασκευή, με αριθμημένο το κάθε μέλος της. Το κάθε στοιχείο του φορέα εντοπίζεται και καθορίζοντας την κατάλληλη σειρά ανύψωσης, η διαδικασία της ανέγερσης απλοποιείται και εκτελείται με περισσότερη ασφάλεια.


Share this